GTS Medlemskapsvillkor, GDPR och Bild policy

Behandling av Personuppgifter / Intergritetspolicy / GDPR:

Gothenburg Tamil Sangam (härmed GTS) värnar om medlemmars personliga integritet och strävar efter att alltid skydda deras personuppgifter på bästa sätt. Det är GTS målsättning och ansvar att följa alla, vid var tid, gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. I samband med registrering eller lämnande av uppgifter samtycker medlemmar till behandling av deras personuppgifter i enlighet med angivna föreskrifter. Denna policy handlar om hur GTS med organisationsnummer 802511-7345 hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och behandlar dina personuppgifter i enighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Gothenburg Tamil Sangam, C/o Sundaram Sankaralingam, Arbogagatan 22, 41871 Göteborg, info@tamilsangam.se, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och att detta sker i enlighet med gällande lagstiftning.

När behandlar vi dina personuppgifter?

GTS samlar in och behandlar dina personuppgifter för att uppfylla medlemsregistret samt för att kunna ta kontakt med medlemmar till ex. vid anordning av olika evenemang, osv.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter som GTS samlar in om dig i egenskap av medlemmar och behandlar är följande:

 • Namn och personnummer eller organisationsnummer.
 • Uppgifter om familj, antal barn (för att kunna ordna barn aktiviteter)
 • Telefonnummer och E-post
 • Adress
 • Betalningsuppgifter
 • Medlemsnummer

För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter?

GTS behandlar dina personuppgifter för att kunna:

 • Genomföra och upprätthålla våra förpliktelser och åtaganden till dig som en medlem vid olika ärende
 • Tillhandahålla våra tjänster och hantera medlemsrelationen
 • Ge dig erbjudanden och information via nyhetsbrev och hemsida om olika evenemang
 • Följa rådande lagstiftning såsom bokföringslagen
 • Vidare kan uppgifterna komma att användas för att hitta lämpliga medlemmar för voluntärsarbete
 • I syfte att förse medlemmar med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra processer.

Laglig grund:

Fullgörande av medlemsavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt medlemsavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig eventuellt alla medlemsförmåner.

Hur används uppgifterna?

Personuppgifter hanteras för att sköta och upprätthålla relationen med medlemmar, för utveckling och administration av föreningen, för planering och utveckling av affärsrörelsen i den registeransvariges och för kommunikation och marknadsföring. De personuppgifter som ingår i registret kan användas för marknadsföring, direktmarknadsföring, inklusive elektronisk direktmarknadsföring, distansförsäljning samt marknads- och opinionsundersökningar av GTS.

Genom att godkänna policyn i samband med registrering av medlemskapet, samtycker medlemmen till att deras personuppgifter kan komma att överföras till ett land utanför EES.

Om hela eller delar av GTSs rörelse överlåts eller integreras med annan föreningen kan medlems personuppgifter lämnas ut till GTSs rådgivare samt till den nya föreningen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

När medlem har samtyckt till att vara registrerad hos GTS sparas deras uppgifter tills hen avregistrerar sig eller under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. GTS kan också komma att spara uppgifterna för att kunna bevaka rättsliga intressen, exempelvis under en juridisk process.

Säkerhet till skydd för personuppgifter:

Säkerheten kring dina personuppgifter är viktig för oss och vi har därför vidtagit åtgärder för att skydda dessa. GTS är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enighet med rådande lagstiftning. GTS kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta, komplettera eller avidentifiera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, missvisande eller ofullständiga. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Rätt att begära ut din personuppgiftsinformation & dina rättigheter:

Du kan kostnadsfritt begära att få ett utdrag av de uppgifter vi har sparat om dig. Enligt personuppgiftslagen har den registrerade rätt att få insyn i de uppgifter som sparats i registret om hen. En begäran om insyn ska sändas till oss, GTS, som sköter registerärenden och begäran ska vara skriftlig och undertecknad. En begäran om insyn kan också göras personligen hos den registeransvarige, GTS. Den registrerade har rätt att förbjuda att behandla uppgifter som gäller hen själv för direktreklam, distansförsäljning och direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar genom att kontakta den registeransvarige. Den registrerade har rätt att kräva att en felaktig uppgift rättas till genom att kontakta den registeransvarige. Det kan dock finnas lagar och myndighetskrav som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Exempel på detta kan vara bokförings- eller skattelagstiftning

Föreningens bildpolicy:

På Gothenburg Tamil Sangams officiella digitala kanaler (hemsida, facebook och andra sociala medier, mm) kan foton och filmer publiceras som rör olika evenemang så som kulturella, idrott, tävling, uppvisning eller träning. Detta kan t ex vara gruppbilder eller enskilda bilder. Samtliga bilder och filmer ska vara etiskt acceptabla och inte kränkande för individ eller grupp. Vid tveksamheter ska styrelsen tillfrågas för att lämna ett godkännande.

Medlemskap i föreningen innebär att medlemmen accepterat att finnas med på bilder som publiceras av föreningen enligt ovan. Vid särskilda önskemål om att inte finnas med på publicerade bilder eller filmer överhuvudtaget måste medlemmen kontakta styrelsen. I dessa fall kommer ingen publicering av bilder eller filmer på medlemmen att ske på föreningens officiella sidor.

Föreningens webredaktörer tar bort redan publicerade bilder och filmer om ett önskemål från medlemmen inkommer till styrelsen kring detta.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss:

Gothenburg Tamil Sangam,
C/o Sundaram Sankaralingam,
Arbogagatan 22,
41871 Göteborg,
info@tamilsangam.se